Uitleen dieren, nesten en schedels

Vogels A – C

Alk

Auerhoen

Appelvink

Bontbekplevier

Bonte strandloper

Bokje

Boerenzwaluw

Beflijster

Bonte vliegenvanger

Bonte kraai

Brilduiker

Bergeend

Brandgans

Buizerd

Blauwe reiger

Bergeend

Vogels D – F

Dodaars

Draaihals

Dwergstern

Ekster

Fuut

Fazant

Vogels G – I

Goudplevier

Groenpootruiter

Grutto

Groene specht

Grote bonte specht

Gierzwaluw

Grote jager

Grote stern

Graspieper

Gekraagde roodstaart

Groenling

Goudvink

Geelgors

Grote zaagbek

Grauwe gans

Houtsnip

Houtduif

Huiszwaluw

Huismus

Havik

Heggemus

IJsvogel

Vogels J – L

Jan van gent

Korhoen

Kwartel

Koekoek

Kerkuil

Kramsvogel

Koperwiek

Koolmees

Kneu

Kuifduiker

Kievit

Kanoetstrandloper

Kemphaan

Kruisbek

Klapekster

Kleine alk

Kleine jager

Kauw Knobbelzwaan

Kuifeend

Kolgans

Kokmeeuw

Vogels M – O

Meerkoet

Morinelplevier

Middelste zaagbek

Merel

Nachtzwaluw

Nonnetje

Oeverloper

Oeverzwaluw

Vogels P – R

Papegaaiduiker

Porseleinhoen

Patrijs

Pestvogel

Pimpelmees

Putter

Pijlstaart

Roodhalsfuut

Ransuil

Roodborst

Roek

Raaf

Ringmus

Rotgans

Roerdomp

Vogels S – U

Scholekster

Steenlopers

Steenuil

Sperwer

Spotvogel

Spreeuw

Sijs

Sneeuwgors

Slobeend

Smient

Sperwer

Stormmeeuw

Torenvalk

Tuinfluiter

Tapuit

Toppereend

Tafeleend

Tureluur

Vogels V – Z

Vaalstormvogel

Visdief

Velduil

Veldleeuwerik

Vlaamse gaai

Vink

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Wulp

Witte kwikstaart

Winterkoning

Wielewaal

Wintertaling

Wilde eend

Zanglijster

Zwartkop

Zwarte kraai

Zilvermeeuw

Zwarte specht

Zeekoet

Zwarte stern

Zoogdieren A – I

Beverrat

Boommarter

Bruine rat

Bunzing

Cavia

Das

Eekhoorn

Egel

Haas

Hermelijn

Zoogdieren J – K

Kalf

Konijn

Zoogdieren L – R

Lam

Mol

Muis

Muskusrat

Nerts

Otter

Ree

Roodwangschildpad

Zoogdieren S – Z

Steenmarter</p

Vos

Veulen

Wezel

Zeehond

Zwarte rat

Nesten A – J

Braamsluiper

Buidelmees

Bosrietzanger

Boerenzwaluw

Boomleeuwerik

Dwergmuis

Gekraagde roodstaart

Grauwe gors

Grasmus

Heggemus

Huismuis

Nesten K – Z

Koolmees

Kuifmees

Merel

Pimpelmees

Paapje

Putter

Roek

Roodborst

Rietgors

Staartmees

Tjiftjaf

Veldleeuwerik

Winterkoning

Wesp

Wevervogel

Wielewaal

Schedels van vogels A – F

Aalscholver

Alk

Bandvink

Barnevelder

Blauwe reiger

Boomvalk

Bostortel

Brandgans

Brilvogel

Bruine kiekendief

Buizerd

Canadese gans

Carolina eend

Diamandvink

Dodaar

Drieteenmeeuw

Drieteenstrandloper

Dwergpapegaai

Eider eend

Ekster

Fazant

Fitis

Fuut

Schedels van vogels G – J

Geelstaart edelvogel

Gekraagde roodstaart

Gierzwaluw

Goudhaan

Goudplevier

Grasparkiet

Grijze roodstaart papegaai

Grimsons baardvogel

Groene amazone

Groenling

Grote bonte specht

Grote zaagbek

Grutto


Helmparelhoen

Houtduif

Houtsnip

Huismus

Huiszwaluw

Jan van Gent

Schedels van vogels K – N

Kanarie

Karekiet

Kauw

Kerkuil

Kievit

Kleine bonte specht

Kluut

Knobbelzwaan

Koekoek

Kokmeeuw

Koperwiek

Kramsvogel

Lierstaartwida

Loodbekje

Mantelmeeuw

Meerkoet

Merel

Mexicaanse non-pareil

Middelste zaagbek

Mozambiquesijs

Noordsestormvogel

Schedels van vogels O – R

Ooievaar

Parelduiker

Patrijs

Pauw

Perzikkop agapornis

Pijlstaart

Postduif

Putter

Ransuil

Rietzanger

Rijstvogel

Ringmus

Roodborst

Roodhalsfuut

Roodkeelduiker

Roodoorbuulbuul

Roodrugparkiet

Roul roul

Schedels van vogels S – Z

Scholekster

Sijs

Sijs x kanarie

Smient

Sperwer

Spreeuw

Stormmeeuw

Tafel eend

Tijgervink

Tjif tjaf

Topper eend

Torenvalk

Turquoisine parkiet

Valkparkiet

Vink

Vlaamse gaai

Vogels

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Wieda

Wilde eend

Winterkoning

Witnekgaai

Witte kwikstaart

Wulp

Zanglijster

Zebravink

Zeekoet

Zilvermeeuw

Zwarte kraai

Zwartkop

Schedels van zoogdieren A – G

Boommarter

Bosspitsmuis

Boxer

Bruine rat

Bunzing

Cavia

Chin chilla

Damhert

Das

Doodshoofd aap

Duitse herder

Edelhert

Eekhoorn

Egel

Geit

Gewone zeehond

Grijze zeehond

Schedels van zoogdieren H – R

Haaienkaak

Haas

Hermelijn

Hond

Javaan aap

Kat

Konijn</P

Koe

Meerkat

Mol

Muskusrat

Nerts

Paard

Penseelaap

Ree

Ringelrob

Schedels van zoogdieren S – Z

Schnautser

Steenmarter

Varken<?p>

Veldmuis

Vos

Wasbeerhond

Wezel

Wildzwijn

Witte rat

Wrattenzwijn

Zeepaard

Zilvervos